Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej jako Rozporządzenie). W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, chciałbym spełnić  obowiązek informacyjny i wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane. Mam nadzieję, że z wyrozumiałością podejdą Państwo do sprawy,

Kto jest administratorem danych osobowych?

  • Administratorem jest METPOL sp z o.o. w Mielcu, ul Duńska 7, 39-300 Mielec, KRS 0000343800, REGON 180504695, NIP 8172127819.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@metpol.mielec.pl, lub telefonicznie: tel 17 581 06 33

Państwa dane są przetwarzane w oparciu o;

art. 6 ust 1 lit. a).Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym przypadku celem przetwarzania danych osobowych będzie przesyłanie informacji handlowych o firmie oraz ofercie (takie dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu wycofania przez Państwa zgody);

lub/i

• art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy będą przechowywane przez okres ich przydatności dla celów transakcji handlowych, w szczególności przez okres, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostaną zakończone, natomiast zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do czasu ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;

lub/i

• art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

lub/i

• art. 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne. Takie dane będą przechowywane przez okres ich przydatności dla realizacji transakcji handlowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez METPOL sp z o.o. w Mielcu mają prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo to można realizować w siedzibie METPOL sp z o.o. w Mielcu, ul Duńska 7, 39-300 Mielec
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

METPOL sp z o.o. w Mielcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

 

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie – METPOL sp. z o.o. w Mielcu w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży towarów lub usług lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń, prawo pracy) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przydatności dla realizacji celów gospodarczych.

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony, za zgodą osób, których dane dotyczą. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych. Przekazanie danych poza obszar EOG może wystąpić tylko na podstawie art. 6 ust 1 lit a-c rozporządzenia o RODO.

 

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mail lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie – METPOL sp z o.o. w Mielcu w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. b, f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom o ile będzie to celowe z uwagi na zakres i sposób realizacji kontaktów handlowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia w okolicznościach określonych w art. 17 RODO lub złożenia sprzeciwu w okolicznościach określonych w art. 21 RODO, nie dłużej jednak niż przez okres przydatności dla celów gospodarczych.

 

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia i adres zatrudnienia , zakres obowiązków, prawo do reprezentowania, pełnomocnictwa.

 

Z poważaniem,

Aleksander Kosowski

Prezes Zarządu Metpol sp. z o.o.